1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop (verkoper) gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
goederen door of namens verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door verkoper en consument is overeengekomen.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Body and mind in shape.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Ideal, overboeking en Bankcontact (Belgie).

6. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

7. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. 

Klantenservice: Voor vragen, klachten en bezwaren kunt u op werkdagen contact opnemen met onze klantenservice per mail info@bodyandmindinshape.nl

8. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.
In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan.

Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

10. Herroepingsrecht en retourneren

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product te behouden.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product
met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Is het item toch niet helemaal naar wens? Dat kan gebeuren. Vanaf de ontvangstdatum heeft u 14 dagen de tijd om het pakketje te retourneren. Meld de retour aan door een mail te sturen naar info@bodyandmindinshape.nl waarin naam, ordernummer, item en eventuele reden van retour aangegeven staat. Retourinstructies worden binnen 1 werkdag verzonden. 

De retourkosten zijn voor rekening van de consument.